Đề xuất thời hạn sở hữu căn hộ – nhiều người quay xe